Публичен регистър

Съгласно изискванията на Закона за политическите партии политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ създава Публичен регистър, в който  се публикуват данни по член 29 от същия закон:

Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29 – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическите партии разходват средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.

(2) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическата партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:

1. лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание;

2. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г.) декларация от лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата;

3. наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията;

4. обстоятелствата по чл. 17;

5. притежаваните недвижими имоти;

6. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.;

7. (нова – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, и безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, срокът за ползване, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите и декларация за собствеността на вещите;

8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) годишните финансови отчети и отчетите за предизборните кампании.

(3) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Обстоятелствата по ал. 2 се вписват в регистъра в 14-дневен срок от възникването им.

(4) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Публичността на регистъра по ал. 2 се осигурява чрез интернет страницата на политическата партия.

1. Дарения или завещания

1.1. Списъци на получени дарения

1.1.1. Списък на получените дарения от физически лица към 31.12.2012г.

1.1.2. Списък на получените дарения от физически лица към 31.12.2013г.

1.1.3. Списък на получените дарения от физически лица към 31.12.2014г.

1.1.4. Списък на получените дарения от физически лица към днешна дата

1.2. Декларации за дарения

1.2.1. Декларация за дарения в размер над 1000 лв.

1.2.2. Декларация за дарения в размер над 1 (една) минимална месечна работна заплата (340 лв)

1.3. Декларация по чл.34,ал.4 от Закона за политическите партии

2. Социологически, рекламни и пр агенции

3. Притежавани недвижими имоти

4. Сделки с имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.

5. Годишни финансови отчети

5.1. Годишен доклад за дейността за 2012г.;

5.1.1 Счетоводен баланс за 2012г.;

5.1.2 Отчети за 2012г. – Приходи и разходи, Собствения капитал и Паричния поток;

5.1.3 Приложение в съответствие с т.24.1 и т.24.2 от СС „Представяне на финансови отчети“;

5.1.4 Справка – Нетекущи (дълготрайни) активи;

5.1.5 Доклад на независим одитор;

5.2. Годишен доклад за дейността за 2013г.;

5.2.1. Счетоводен баланс за 2013г.;

5.2.2. Отчети за 2013г. – Приходи и разходи, Собствения капитал и Паричния поток;

5.2.3. Справка – Нетекущи (дълготрайни) активи;

5.2.4. Доклад на независим одитор.

5.3. Годишен доклад за дейността за 2014г.;

5.3.1. Счетоводен баланс за 2014г.;

5.3.2. Отчети за 2014г. – Приходи и разходи, Собствения капитал и Паричния поток;

5.3.3. Справка – Нетекущи (дълготрайни) активи;

5.3.4. Доклад на независим одитор.

6. Отчети за предизборни кампании

6.1. Отчет за изборите за народни представители, проведени на 12 май 2013г.

6.1.1. Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на ПП“Нова Алтернатива“ за изборите за народни представители, проведени на 12 май 2013г.

6.1.2. Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП „Нова Алтернатива“ за изборите за народни представители, проведени на 12 май 2013г.

6.2. Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за частичния избор за кмет на община Белене, област Плевен, проведен на 29.09.2013г

6.2.1. Приложение 1: Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП „Нова алтернатива“ за финансиране на предизборната кампания за частични избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29.09.2013г.

6.2.2.Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания за частични избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29.09.2013г.

6.3. Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на частични избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29.09.2013г- кмет на община Трън

6.3.1. Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания за частични избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29.09.2013г.

6.3.2.Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП „Нова алтернатива“ за финансиране на предизборната кампания за частични избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29.09.2013г.

6.4.Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на частични избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29.09.2013г- кмет на община Царимир

6.4.1. Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания за частични избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29.09.2013г.

6.4.2.Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП „Нова алтернатива“ за финансиране на предизборната кампания за частични избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29.09.2013г.

6.5.Oтчет за изборите за народни представители, проведени на 05.10.2014г.

6.5.1.Приложение 1: Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на ПП“Нова Алтернатива“ за изборите за народни представители, проведени на 05.10.2014г.

6.5.2.Приложение 2- Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП „Нова Алтернатива“ за изборите за народни представители, проведени на 05.10.2014г.

6.5.3.Приложение 3- Информация по чл,178, ал.6 от Изборния кодекс за средствата за медийни пакети, които са ползвани от ПП „Нова алтернатива“

6.6. Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за нови избори за общински съветници и кмет на община Сърница на 15.03.2015г

6.6.1. Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП „Нова алтернатива“ за финансиране на предизборната кампания за нови избори за общински съветници и кмет на община Сърница на 15.03.2015г

6.6.2.Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания за нови избори за общински съветници и кмет на община Сърница на 15.03.2015г

6.7. Отчет на политическа партия НОВА АЛТЕРНАТИВА за финансиране на предизборна кампания за избори за кметове и общински съветници на 25.10.2015г.

6.7.1. Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от политическа партия НОВА АЛТЕРНАТИВА, за финансиране на предизборна кампания за избори за кметове и общински съветници на 25.10.2015г.

6.7.2. Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания за избори за кметове и общински съветници на 25.10.2015г.

6.8. Декларации на основание чл.154, ал.1 от Изборния кодекс от тези лица.

6.9. Декларации на основание чл.169. ал.1 от Изборния кодекс.

6.10. Декларации на основание чл.169. ал.2 от Изборния кодекс.

7. Промени на обстоятелствата по чл.17 чл.17, ал.2, т.4 от ЗПП

С решение №43/ 25.09.2014г. на Политическия съвет на ПП „Нова алтернатива“ се извърши промяна в съставите на Политическия и Изпълнителния съвет на ПП „Нова алтернатива“:

1) Политическият съвет освободи от състава си членовете Валентин Методиев Божинов и Георги Славчев Георгиев;

2) Политическият съвет освободи от състава на Изпълнителния съвет като член Георги Славчев Георгиев.

 

Сайта не носи отговорност за написаните коментари