Структура на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Централни органи:

1. Национална конференция– върховен орган и общо събрание на всички членове на партията, който се свиква редовно на всеки четири години от Изпълнителния съвет. Може да се свика извънредно с решение на Политическия съвет или по инициатива на една десета от членовете на партията или на една трета от местните организации.;

2.Политически съвет– колективен орган, който действа между отделните заседания на Националната конференция. Броят на членовете му и състава се определят от Националната конференция.

3. Изпълнителен съвет– постоянно действащ колективен орган , който се избира за срок от две години. Съставът му се избира с решение на Политическия съвет.

4. Председател- представлява партията и ръководи дейността й. Подпомага се от заместник-председател/и/.Политическият съвет избира председателя и заместник-председателя/ите/. ;

5. Контролна комисия- колективен орган, който осъществява контрол върху финансова, счетоводна, деловодна и отчетна дейност на партията.

Местни органи:

1. Областен съвет-координира дейността на местните организации в съответната област.Ръководи се от председател, който изпълнява функциите на областен координатор.

2. Местна организация- основна автономна единица, която се изгражда по местоживеене на териториален принцип. Ръководи се от председател и секретар.

Сайта не носи отговорност за написаните коментари