Твоето дарение

Ако желаете да направите дарение в полза на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, заповядайте в нашия централен офис. За Ваше улеснение, Ви уведомяваме за следното:

  1. За дарение над 1000 (хиляда) лева или неговата равностойност в чужда валута се сключва договор за дарение. При подписването му всеки дарител предоставя документ за самоличност, съгласие за обработване на лични данни във връзка с договора за дарение и декларация за произход на паричните средства- предмет на дарението.
  2. За дарение в размер над една минимална работна заплата за страната е необходимо дарителят да декларира произхода на средствата.
  3. Дарението от едно физическо лице за една календарна година не може да надхвърля 10 000 лв.
  4. Партията може да получава за безвъзмездно ползване от физически лица само техни собствени движими вещи и/или недвижими имоти, както и безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.

ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ не може да:

  1. Получава  анонимни дарения. Съгласно §1,т.1 от ДР на ЗПП такива са даренията, при които самоличността или фирмата на дарителя са запазени в тайна за трети лица.
  2. Получава парични или непарични средства, предоставени от юридически лица и от еднолични търговци въз основа на безвъзмездна сделка, както и да получават от тях движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.

 

по банков път:

Първа Инвестиционна Банка АД, гр. София

IBAN: BG58FINV91501015733418 BGN

BIC:   FINVBGSF

 

Сайта не носи отговорност за написаните коментари