Устав

У С Т А В

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ

„НОВА АЛТЕРНАТИВА”

 

I.СТАТУТ


Чл. 1. „НОВА АЛТЕРНАТИВА” е политическа партия, учредена и регистрирана съгласно Закона за политическите партии и в съответствие с българското законодателство и Конституцията на Република България.

Чл. 2. (1) Наименованието на политическата партия е „НОВА АЛТЕРНАТИВА”.

(2) Политическа партия  „НОВА АЛТЕРНАТИВА” е юридическо лице със седалище в  гр. София и адрес на управление гр.София 1463, ул. “Порто Лагос“ № 7, вх.Б, партер.
(3) Политическа партия  „НОВА АЛТЕРНАТИВА”  не се ограничава със срок.

Чл. 3. (1) Символ на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА” е  знак, оцветен в зелено и представляващ два триъгълника, приближени един до друг с част от триъгълник в левия долен край на десния триъгълник и насочени нагоре.

(2) Партията има печат с кръгла форма, с изобразен в центъра символа по ал.2 и изписано наименованието на политическа партия  „НОВА АЛТЕРНАТИВА” в кръг. Печатът се поставя върху подписите на представляващите партията лица.

II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл 4. Целите на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА”/ наричана по-нататък за краткост партията/ са  насочени към изграждане на демократично гражданско общество и правова държава.

Чл.5. (1)  Целите на партията са:

 1. Гарантиране на основните човешки права и свободи на всички граждани.
 2. Въвеждане на правила за работа на държавните институции в услуга на гражданите.
 3. Предприемане на конкретни и реални мерки за трудовата заетост и повишаване на доходите на гражданите.
 4. Създаване на предвидима и стабилна среда за развитие на инвеститори и предприемачи.
 5. Създаване на подходящи условия и среда за развитие на високи технологии.
 6. Създаване на правила за подобряване на грижата за младото поколение.
 7. Повишаване на качеството на образованието.

(2) Партията постига целите си чрез:

1. Широко представителство в законодателната и изпълнителната власти.

2. Създаване на консултативни съвети за обсъждане на секторни политики.

3. Директно и постоянно общуване с гражданите.

4. Използване на всички законни средства и начини за участие в политическия и обществен живот на страната.

5. Тясно сътрудничество с други партии със сходни цели и програми.

6. Взаимодействие с международни организации.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.6. (1)  Органите на управление  на партията са централни и местни.

(2) Централни органи на управление са:

1. Национална  конференция;

2.Политически съвет;

3. Изпълнителен съвет;

4. Председател;

5. Контролна комисия.

(3) Местни органи на управление са:

1. Областен съвет;

2. Местна организация.

Чл.7. (1)   В органите на управление могат да бъдат избирани български граждани, които са членове на партията и за които не е налице несъвместимост с професионалната им  дейност.

(2)  В своята дейност органите на управление  могат да вземат решения, да приемат декларации и водят протоколи от провеждане на своите заседания, както и да издават други документи, които не противоречат на законите.

(3)  Политическият съвет, Изпълнителният съвет и Контролната комисия  информират редовно местните органи на управление за своята дейност, както и ги запознават своевременно с взети решения.

 

(4)  На заседанията на органите на управление могат да бъдат поканени представители на обществеността и институциите, в случаите когато се разглеждат въпроси със съществен обществен интерес.

IV. ЧЛЕНСТВО

Чл. 8. (1)   Партията обединява членове без оглед на тяхното обществено или социално положение, на произход, на раса, на пол или на религия, които приемат нейните цели, работят за тяхното осъществяване и не членуват в други организации, регистрирани по Закона за политическите партии.

(2)  Член на партията може да бъде всеки български гражданин, който:

1. има навършени 18 години и е дееспособен;

2. притежава избирателни права;

3. не членува в друга политическа партия;

4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. приема устава и програмата на партията и споделя нейните цели и начините за постигането им.

Чл.9. (1)  Членуването в партията е доброволно и се осъществява чрез подаване на писмено заявление-декларация по образец.

(2) Заявлението- декларация се подава до местната организация по местоживеене на кандидата. Всеки гражданин може да членува само в една местна организация.

(3) Заявлението-декларация се разглежда на заседание на общото събрание на местната организация. Заседанието е редовно, ако на събранието са присъствали повече от 1/2 от списъчния състав на организацията. Кандидатът е приет, ако за него са гласували повече от половината присъстващи на заседанието. Решението на общото събрание се връчва на кандидата.
(4) Решението за отказ по ал.3 подлежи на обжалване от кандидата пред ръководството на областния съвет в 7-дневен срок от връчването му. Областният съвет разглежда жалбата в 14-дневен срок от подаването й, като неговото решение е окончателно.

(5) Учредителите на партията стават нейни членове от момента на учредяването и подписват заявление-декларация по чл.9, ал.1 от устава.

(6) Преминаване от една местна организация в друга се осъществява чрез писмено уведомяване от страна на лицето до двете организации.

(7) Приетите членове се вписват в регистър на местната организация и им се издава членска карта.
Чл.10. (1)   Всеки член на партията  има следните права:

 1. да избира и да бъде избиран;
 2.  да ползува цялата информация и материална база, с която партията разполага;
 3. да участвува лично на събранията, на които се обсъжда неговата дейност;

4. да участвува в мероприятия, организирани от партията и да получава информация от органите на управление на партията относно дейността й и взети решения по актуални въпроси;

5. да изразява мнението си, да отправя предложения и сигнали до всички партийни органи, които са длъжни да отговорят писмено в 14-дневен срок от постъпване на съответното предложение или сигнал.

(2)  Редът за упражняване правото по ал.1,т.2  в случаите, неуредени в този устав, се осъществява от общото събрание на местната организация по процедура, определена от Политическия съвет.
Чл.11. Всеки член на партията  е длъжен:

 1. да спазва устава и да работи активно за осъществяване на програмата и постигане на целите на партията;
 2. да спазва висока етика в поведението си и работи за добрия авторитет на партията;
 3. да изпълнява решенията на органите на управление на партията;
 4. да плаща редовно членски внос.

Чл. 12. Членството в партията се прекратява:

 1. по собствено желание – чрез писмено уведомяване до ръководството на съответната местна организация, в която членува и връщане на членската карта;
 2. при изключване;
 3. когато не е платен членски внос повече от 6 последователни месеци и не са представени уважителни причини за това. В този случай възстановяване на членството се извършва по реда на чл. 9, ал.1-3 от устава.
 4. при възникване на обстоятелство, което е в противоречие с условията за членство в партията.
 5. при прекратяване на партията.

Чл.13. (1) За нарушения на задълженията по чл. 11, т. 1,2 и 3 на членовете на партията могат да бъдат налагани следните наказания:

 1. забележка;
 2. предупреждение за изключване;
 3. изключване.

(2) Наказанието се налага с решение на общото събрание на местната организация, като на едно заседание на общото събрание може да се вземе решение за едно нарушение да се наложи само един вид наказание.
(3) Решението по ал.2 е законно, ако на общото събрание на местната организация са присъствали повече от 1/2 от списъчния й състав и което е взето с мнозинство повече от 2/3 от присъстващите.
(4) Решението за налагане на съответното наказание се придружава с писмени мотиви и се връчва на лицето, за което се отнася.
(5) Решението по ал.4 може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му пред ръководството на Областния съвет, чието решение се постановява в 14-дневен срок от постъпване на жалбата.  В случай на потвърждение, съответното решение на областния съвет подлежи на обжалване пред Изпълнителния съвет, чието решение е окончателно. Изпълнителният съвет се произнася в 7-дневен срок от постъпване на жалбата.

 

V. СИМПАТИЗАНТИ

Чл.14. (1) Партията може да бъде подкрепяна в осъществяване на своите цели от симпатизанти. (2) Симпатизант на партията може да бъде всеки български гражданин, който:

1. има навършени 18 години и е дееспособен;

2. притежава избирателни права;

3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

4. споделя целите на партията и начините за постигането им.

(3)  Симпатизантите се регистрират от ръководството на местната организация по местоживеене въз основа на подадено писмено заявление.
Чл.15. (1) Всеки симпатизант на партията има следните права:

1.   да ползува цялата информация и материална база, с която партията разполага;

2.  да участвува в мероприятия, организирани от партията и да получава информация от органите на управление на партията относно дейността й и взети решения по актуални въпроси.

3. да изразява мнението си, да отправя предложения и сигнали до всички партийни органи, които са длъжни да отговорят писмено в 14-дневен срок от постъпване на съответното предложение или сигнал.

(2) Всеки симпатизант на партията е длъжен да спазва висока етика в поведението си и да не работи срещу целите на партията, както и да не накърнява нейния авторитет.

Чл.16  Симпатизант се заличава от регистъра на съответната местна организация по негово собствено желание или при неизпълнение на задълженията по устава.

 

VІ. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Чл.17. (1) Върховен орган на партията е Националната конференция, която се свиква редовно на всеки четири години от Изпълнителния съвет.

(2) С решение на Политическия съвет или по искане на една десета от членовете на партията, или на една трета от местните организации, представени на последната Национална конференция, тя може да се свика и извънредно.
Чл.18. (1) Мястото и времето на свикване, както и дневния ред на Националната конференция се определят от Изпълнителния съвет и се съобщават от него най-малко един месец преди провеждането й. Съобщаването се извършва по подходящ начин, като са допустими всички информационни начини и средства.
(2) Искането за извънредно свикване на Национална конференция трябва да е придружено с предложение за дневен ред.
(3) Когато свикването става извънредно въз основа на решение на Политическия съвет се прилага реда по ал. 1.

(4) Когато свикването става извънредно по искане на една десета от членовете на партията или на една трета от местните организации, представени на последната Национална конференция, то се оповестява от Изпълнителния съвет не по-късно от 14 дни от постъпване на искането. В този случай мястото и времето на свикване, както и дневния ред се определят от Изпълнителния съвет, като Национална конференция се провежда не по-късно от един месец след оповестяването.

Чл.19. (1)  Националната конференция е общо събрание на всички членове на партията в страната. Всяка местна организация определя свои делегати на конференцията, като една местна организация се представлява поне от един делегат. Броят на делегатите се определя  с решение на Политическия съвет.

(2) Делегати на Националната конференция по право са председателя, заместник председателя/ите/, членовете на  Политическия  съвет, членовете на Контролната комисия, председателите на областните съвети и представителите на партията в Народното събрание, Европейския парламент и в правителството на страната.

Чл.20. (1)  Провеждането на Национална конференция е законно, ако са присъствали най-малко половината от делегатите. Ако не се явят необходимия брой делегати, Политическият съвет определя нова дата в едномесечен срок за провеждане на Национална конференция и извършва оповестяване по установения ред. Ако и на следващата дата отново броя на делегатите е по-малък от изискуемия, провеждането на Национална конференция се счита за законно, независимо от броя на явилите се делегати.

(2) Националната конференция:

1. взема решения за приемане, изменение и допълнение на програмата и устава на партията;

2. определя  броя на членовете на Политическия съвет и на членовете на Контролната комисия.

3. избира членовете на Политическия съвет и членовете на Контролната комисия, както и резервните им членове. Избрани са кандидатите, получили най-много гласове;

4. приема отчета на Политическия съвет, на Изпълнителния съвет и на Контролната комисия;

5. взема решение за преобразуване или прекратяване на партията.

6. може да разглежда въпроси, които не са били включени в дневния ред и надлежно оповестени.

(3) Решенията на Националната конференция по ал.2, т.2,4 и 6 се вземат с обикновено мнозинство, а решенията по ал.2,т.1 и 5 се вземат с мнозинство от 2/3/ две трети/  от присъстващите делегати.

Чл.21. (1) Всеки делегат на Националната конференция има право на един глас. Не се допуска гласуване чрез упълномощаване.

(2)  Член на партията няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, до неговия съпруг(а), до негови  низходящи и възходящи роднини по права линия, както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен. Това ограничение не се отнася за поименни тайни гласувания.

VІI. ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл.22. (1) Политическият съвет е централен колективен орган на партията, който действа между отделните заседания на Националната конференция.

(2)  Политическият съвет се състои от:

1. брой членове, определен от Националната конференция;

2. председателя и заместник председателя/ите/ на партията;

2. представителите на партията в Народното събрание, Европейския парламент, правителството на страната;

3. членовете на Контролната комисия;

4. областните управители и кметовете, които са членове на партията.

(3) Националната конференция избира и резервни членове за допълване състава на Политическия съвет, чийто брой е една трета от определения съгласно ал.2 брой.

Чл.23. (1) Политическият съвет провежда заседания най-малко веднъж на 6 месеца, свикан от председателя на партията.

(2) Извънредно заседание на Политическия съвет може да бъде проведено  по инициатива на 1/3 от членовете му.

(3) Заседанията на Политическия съвет са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Заседанията се ръководят от председателя на партията. Всеки член на Политическия съвет има право на един глас.Не се допуска гласуване чрез упълномощаване.

(4) Политическият съвет взема решения с обикновено мнозинство относно:

1. дейността на партията между заседанията на Националната конференция;

2. определя броя на членовете на Изпълнителния съвет и на заместник председателите на партията;

3. избира от своя  състав членовете на Изпълнителния съвет, председателя и заместник председателя/ите/ на партията;

4. взема решения за участие в избори и утвърждава кандидатите за отделните видове избори;

5. взема решение за свикване на Национална конференция;

6. приема бюджета, изготвен от Изпълнителния съвет, както и отчет за неговото изпълнение.

Чл.24. (1) Съставът на Политическия съвет се допълва с негово решение, когато някой от членовете му:

 1. прекрати  членството в партията;
 2. подаде заявление за напускане на състава му по собствено желание;
 3. почине или изпадне във фактическа невъзможност да участва в заседанията;
 4. не взема участие в 3 поредни или общо в 5 заседания на Политическия съвет.

(2) Съставът на Политическия съвет се допълва от резервните членове по реда на получените от тях гласове при проведеното гласуване на последната  Национална конференция.
(3) Когато съставът на Политическия съвет не може да се допълни с резервни членове, се свиква извънредна Национална конференция.

VIIІ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.25. (1) Изпълнителният съвет е постоянно действащ централен колективен орган на партията.

(2) Съставът му се избира за срок от две години и отчита своята дейност пред Националната конференция.

(3) Изпълнителният съвет се свиква на заседания от председателя на партията. Заседанията са законни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му. Заседанията се ръководят от председателя на партията.

(4) Решенията на Изпълнителния съвет се вземат с обикновено мнозинство. Всеки член на Изпълнителния съвет има право на един глас.Не се допуска гласуване чрез упълномощаване.

(5) По предложение на председателя на партията или на 1/3 от членовете на Изпълнителния съвет , Политическият съвет може да отстранява от състава на Изпълнителния съвет негови членове с тайно гласуване и мнозинство от най-малко 2/3 от членовете на Политическия съвет. Решението за отстраняване следва да е придружено с мотиви.

(6) Изпълнителният съвет:

1. управлява, организира и координира оперативната дейност на партията;

2. изготвя бюджета и отчет за неговото изпълнение и ги внася за приемане в Политическия съвет;

3. изготвя вътрешни правила относно рзпореждането с имущество на партията, реда за внасяне на членския внос и за отчисляване и изразходване на финансовите средства;

4. взема решения по текущи въпроси;

5. може да взема решения и по други въпроси, които не са от компетентността на друг централен орган на управление.
Чл.26. (1) На свое заседание, проведено не по-късно от един месец след провеждането на Национална конференция, Политическият съвет избира състава на Изпълнителния съвет.

(2) Изборът на членове на Изпълнителния съвет се извършва по реда на чл.20, ал.2,т.3 от устава. Състава на Изпълнителния съвет включва председателя и заместник председателя/ите/ на партията.

(3) Съставът на Изпълнителния съвет се попълва с решение на  Политическия съвет в случай, че някой от членовете му:

 1. прекрати  членството в партията;
 2. подаде заявление за напускане на състава му по собствено желание;
 3. почине или изпадне във фактическа невъзможност да участва в заседанията;
 4. 4.      не взема участие в 3 поредни или общо в 5 заседания на Изпълнителния съвет.

ІХ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.27. (1) Председателят на партията се избира от Политическия съвет за срок от 4 години. Неговата дейност се подпомага от заместник председател/и/, избрани с решение на Политическия съвет за същия срок.

(2) Председателят:

1. представлява партията пред физически и юридически лица в страната и извън нея;

2. свиква и ръководи заседанията на Политическия съвет и Изпълнителния съвет;

3. сключва и прекратява договорите с лицата, наети на работа за осъществяване на административната, правната и финансовата дейност на партията.

(3) По своя преценка председателят може да упълномощава за конкретни действия заместник председател или друг член от състава на Политическия съвет или на Изпълнителния съвет.

 

Х. КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл.28. (1) Контролната комисия е централен контролен колективен орган на партията.

(2) Контролната комисия се състои от 3 до 7 членове, включително председател и секретар, които се избират от Националната политическа конференция за срок от 4 години. Изборът се извършва по реда на чл.20, ал.2,т.3 от устава. Членовете на контролната комисия избират помежду си председател, който организира и ръководи дейността им.

(3) Съставът на Контролната комисия се допълва с нейно решение, когато някой от членовете й:

 1. прекрати  членството в партията;
 2. подаде заявление за напускане на състава й по собствено желание;
 3. почине или изпадне във фактическа невъзможност да участва в заседанията;
 4. не взема участие в 3 поредни или общо в 5 заседания на Контролната комисия;

(4) Съставът на Контролната комисия се допълва от резервните членове по реда на получените от тях гласове при проведеното гласуване на последната  Национална конференция.
(3) Когато съставът на Контролната комисия не може да се допълни с резервни членове, се свиква извънредна Национална конференция.

Чл.29.(1) Контролната комисия провежда заседания под ръководството на своя председател и има следните функции:

1. осъществява контрол върху финансовата и счетоводна дейност на местните и централните органи;

2. осъществява контрол върху деловодната и отчетна дейност на местните органи;

3. контролира изпълнението на решенията на органите на управление на партията;

4. изготвя и представя отчет за дейността си;

5. разглежда жалби и извършва проверка при сигнали за допуснати нарушения.

(2)  Заседанията на Контролната комисия са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете й. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Вески член на комисията има право на един глас.Не се допуска гласуване чрез упълномощаване.

(3) Контролната комисия отчита дейността си пред Националната конференция.

(4 Централните и местни органи на партията са длъжни да предоставят цялата си документация при поискване от Контролната комисия.

ХI. МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.30. (1) Основна автономна единица в структурата на партията е местната организация, която се изгражда по местоживеене на териториален принцип.
(2) Местната организация трябва да наброява най-малко десет членове. Създаването на местните организации се утвърждава писмено от съответния областен съвет и по негово предложение – от Изпълнителния съвет. В градовете с районно деление се допуска създаване на повече от една местна организация на териториален принцип.

(3)  Новосъздадена местна организация изпраща в областния съвет препис от протокол за създаването й, заедно със списък на подписалите го членове.

(4)  Местните организации провеждат общи събрания на членовете, на които се разглеждат въпроси и вземат решения от местен характер, които не са от компетентността на други органи на управление.

Чл.31. (1) Ръководството на местната организация се състои от председател и секретар. В организации с по-голяма численост, по решение на общото събрание, могат да бъдат избирани и заместник председатели.
(2) Членовете на ръководството на местна организация се избират с обикновено мнозинство от присъстващите на общо събрание, проведено законно.
(3) Ръководството на местната организация се избира за срок от две години.

Чл.32. (1)  Ръководството на местната организация свиква общо събрание най-малко веднъж на 2 месеца. Датата и мястото на провеждане, както и дневния ред се съобщават по подходящ начин, като са допустими всички информационни начини и средства.

(2)  По искане на 1/3 от членовете на местната организация може да се свика общо събрание по всяко време. Искането се подава в писмена форма до председателя на местната организация.

Чл.33. (1)  Провеждането на общо събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината от всички членове на местната организация. Ако не се явят необходимия брой членове, провеждането на общо събрание се отлага с един час при същия дневен ред и е законно, ако присъстват повече от 1/3 от списъчния състав.

(2) В общото събрание на местната организация всеки член има право на един глас. Не се допуска гласуване чрез упълномощаване.

Чл.34. (1)  На територията на областите, съобразно административно- териториалното деление на страната се създават областни съвети на партията, които  координират дейността на организациите в съответната област.

(2) Съставът на областния съвет се избира на общо събрание на местните организации в областта. Събранието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на местните организации, попадащи в тази област.

(3) Общото събрание по ал.2  се провежда по ред и начин, определени с решение на Изпълнителния съвет.

(4) Председателят на областния съвет се избира с обикновено мнозинство от присъстващите на общото събрание по ал.2  членове.  Председателят на областния съвет изпълнява функции на областен координатор на партията.

Чл.35.  Областният съвет предава в Изпълнителния съвет сведения за новосъздадени партийни организации и за изменения в техния състав, а чрез своя председател осъществява връзката между местните организации и централните органи на управление.

 

 

ХІІ. ФИНАНСИРАНЕ

Чл.36. (1)   Дейността на партията се финансира от собствени приходи и държавна субсидия.

(2)  Собствените приходи могат да бъдат от:

1. собствени недвижими имоти, движими вещи и парични средства;

2. членски внос;

3. дарения и завещания;

4. други дейности и приходи, разрешени от закона.

(3) Членския внос по ал.2, т.2, дължим ежемесечно от членовете на партията, се определя в месечен размер  1% от минималната работна заплата, определена за страната.

(4) Разпореждането с имущество на партията, реда за внасяне на членския внос и за отчисляване и изразходване на финансовите средства се определят с вътрешни правила, които се предлагат от Изпълнителния съвет и се приемат от Политическия съвет.

Чл.37. Контрол по придобиване на финансови средства, движимо и недвижимо имущество и тяхното използване и разпореждане се осъществява по предвидения в закона и устава ред.

ХІIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.38. Партията се прекратява при:

 1. решение за преобразуване;
 2. решение за саморазпускане;
 3. по решение на съда.

ХІV. ДРУГИ

Чл.39. (1) Учредителното събрание на партията може да приема решения, които са от компетентността на Националната конференция.

(2) Избраният на учредителното събрание състав на Политическия съвет взема решенията по чл.23, ал.4, т.2 и т.3 от устава до приключване на събранието и ги обявява пред учредителите.

Чл.40.(1) До структурирането на местните организации, заявления за членство могат да се подават до Изпълнителния съвет на партията на адреса на управление гр.София 1463, ул. “Порто Лагос“ № 7, вх.Б, партер.

(2 ) За неуредените в устава въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Този устав е приет от Учредителното събрание на политическа партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА”, състояло се на 24 юни 2012 г. в гр. София.

Сайта не носи отговорност за написаните коментари